Raport o sytuacji polskich rodzin


Bibliografia i materiały źródłowe

1. Adamski F.: Sytuacja społeczno-moralna rodziny u zarania III Rzeczypospolitej, w: Klauza K. (red.): Rodzina środowiskiem życia, Częstochowa 1994.
2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w latach 1993-1997, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski - listopad 1997, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998.
4. Analiza programów specjalnych, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998.
5. Analiza za rok 1997 dotycząca demoralizacji i przestępczości nieletnich, Komenda Główna Policji, Warszawa, luty 1998.
6. Balcerowicz L.: Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
7. Balcerzak-Paradowska B.: Rodziny wielodzietne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 1997.
8. Baran A.: Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w latach 1989-1996, Wiadomości Statystyczne, nr 9, 1997.
9. Baran A.: Umieralność w latach 1950-1990, Wiadomości Statystyczne, nr 10, Warszawa 1992.
10. Bezpieczeństwo i przemoc w rodzinie - sądowe środki wspomagania rodziny, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Warszawa 1998.
11. Bezpieczeństwo i przemoc w rodzinie, Komenda Główna Policji, Warszawa, marzec 1998.
12. Bezrobocie młodzieży w Polsce w 1997 roku. Informacja sygnalna, Warszawa 1998.
13. Bezrobocie. Materiały do Raportu o sytuacji polskich rodzin, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998.
14. Bińczycka J.: Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1997.
15. Budżet ogólny Ministerstwa Kultury i Sztuki na 1998 rok, Ministerstwo Kultury i Sztuki.
16. Cichoń Z.: Prawo polskie a rodzina, Kraków 1997.
17. Cieślik A.: Znaczenie postaw rodzicielskich w kształtowaniu wizji przyszłej rodziny, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1998.
18. Cliquet R.: The future of Europe's population, Population Studies, No 26, Council of Europe, Strasbourg 1993.
19. Coleman D. A.: Demographic change in countries in Central and Eastern Europe: current situation and trends, Referat prezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji na temat: Demograficzny Profil Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Ryga 1995.
20. Czech B. (red.): Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego? Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 września 1995 r. w Katowicach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, Katowice 1997.
21. Czech B. (red.): Małżeństwo w prawie świeckim i kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12-13 maja 1994 r. w Katowicach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, Katowice 1996.
22. Dixon P.: The Rising Price of Love, Hodder & Stoughton Publishers, London 1995.
23. Dyczewski L.: Rodzina w okresie transformacji systemowej w Polsce, Polityka Społeczna, 1993.
24. Działalność pozalekcyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1998.
25. Dzieci i młodzież o sobie - Sondaż, Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa, grudzień 1997.
26. Dziecko z perspektywy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1995.
27. Firlit-Fesnak G.: Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
28. Gała A.: Przekaz norm i wartości w rodzinie, w: Dziecko we współczesnej Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Komorowskiej, t. I, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991.
29. Giza-Poleszczuk A.: Rodzina i świat współczesny, Polityka, nr 17, 1994.
30. Golinowska S. (red.): Polityka społeczna w latach 1994-1996. Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki - Raport, Zeszyt nr 11, IPiSS, Warszawa 1996.
31. Golinowska S. (red.): Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1996.
32. Golinowska S.: Linie ubóstwa w praktyce społecznej krajów transformacji, Polityka Społeczna, nr 8, 1995.
33. Golinowska S.: Teorie ekonomiczne a rodzina, Polityka Społeczna, 1993.
34. Grześkowiak A.: Rodzina według Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej, Referat na XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, kwiecień 1994.
35. Gubała W.: Kondycje moralne współczesnej polskiej rodziny. Próba bilansu, maszynopis, Kraków 1998.
36. Gubała W.: Problemy religijno-moralne współczesnej rodziny, w: Rodzina przyszłością ludzkości, Kraków 1994.
37. Habrat B., Płużyński S.: Szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu w Polsce, w: W. Zatoński, B. Hulanicka, J. Tyczyński (red.): Stan zdrowia Polaków, Monografie Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1996.
38. Informacja - Rodzina a sport, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa, marzec 1998.
39. Informacja na temat organizacji kształcenia i wychowania w polskim systemie oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1998.
40. Informacja o działalności dla poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa, marzec 1998.
41. Informacja o naturze bezrobocia, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998.
42. Informacja o osobach niepełnosprawnych - podstawowe dane statystyczne oraz działania na ich rzecz finansowane lub dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1993-1997, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998.
43. Informacja o podejmowanych przez Resort Edukacji działaniach na rzecz zapobiegania zjawiskom patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1998.
44. Informacja o sytuacji pieniężnej gospodarstw domowych w II kw. 1997 roku, Narodowy Bank Polski.
45. Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej.
46. Klinger A.: The demographic situation of Hungary in Europe, Population Studies, No 27, Council of Europe, Strasbourg 1993.
47. Kłos B., Szymańczyk J.: Świadczenia na rzecz rodziny w latach 1990-1996, Raport nr 111, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1997.
48. Korzystanie z usług medycznych w Polsce na przełomie lat 1995/1996, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997.
49. Kostyrko T. (red.): Kultura polska 1989-1997 - Raport, Instytut Kultury, Warszawa 1997.
50. Kowalska I.: Historia rozwoju rodziny i jej uwarunkowania, w: Rodzina-jej funkcje przystosowawcze i ochronne, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1995.
51. Kowalska I.: Małżeństwo i rodzina w życiu i systemie wartości kobiety, Kobieta i BIZNES, nr 11, 1994.
52. Kowalska I.: Problem aborcji na tle postaw i zachowań w zakresie regulacji urodzeń (wynik ankietowego badania przemian rodziny i wzorców dzietności), Studia Demograficzne, nr 1, 1993.
53. Kowalska I.: Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce 1991. Raport z badań, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993.
54. Kuciarska-Ciesielska M., Marciniak G., Paradysz J.: Rozpad małżeństw w Polsce - przyczyny i skutki, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1993.
55. Kuciarska-Ciesielska M.: Uwarunkowania zachowań prokreacyjnych rodzin polskich, praca zbiorowa, w druku.
56. Kulesza H.: Raport o współczesnych problemach mieszkalnictwa w Polsce, Warszawa, marzec 1998.
57. Kuźnicka-Kucharz J.: Skargi, w: Sprawozdanie KRRiTV z rocznej działalności w 1996 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
58. Kuźnicka-Kucharz J.: Skargi, w: Sprawozdanie KRRiTV z rocznej działalności w 1997 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
59. Łach U.: Uzależnienia - problemem współczesnej rodziny, Kraków 1996.
60. Makowska J.: Współczesne wzorce kobiecości i męskości w dorastaniu dziewcząt i chłopców, w: Dziecko we współczesnej Polsce, 1991.
61. Mariański J.: Młodzież między tradycją i nowoczesnością, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1995.
62. Mielczarski C. (red.): Stanowisko Centrum Animacji Kultury wobec zagadnień:
1. Opieka nad dziećmi i młodzieżą - organizacja czasu wolnego,
2. Formy organizacji czasu wolnego rodziny, Centrum Animacji Kultury, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1997.
63. Moors H., Palomba R.: Population, Family, and Welfare. A Comparative Survey of European Attitudes, Vol. I, Clarendon Press, Oxford 1993.
64. Mydel R., Fassmenn H.: Nielegalni robotnicy cudzoziemscy i czarny rynek pracy, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
65. Obawy i niepokoje Polaków - Sondaż, Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa, marzec 1998.
66. Opinia społeczna o wpływie telewizji publicznej i Polsatu na zachowania i obyczaje - Sondaż, Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa, kwiecień 1998.
67. Opinie o wpływie TV i innych instytucji na młodzież - Sondaż, Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa, kwiecień 1998.
68. Organizacja czasu wolnego - działalność placówek wychowania pozaszkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, kwiecień 1998.
69. Perspektywy zawodowe młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, kwiecień 1998.
70. Potocki A.: Ludzka płciowość, rodzina, szkoła, Częstochowa 1997.
71. Raport Kultura polska 1989-1997 pod red. Teresy Kostyrko, Instytut Kultury, Warszawa, 1997.
72. Recent demographic trends in Europe (1990-1996), Council of Europe Press, Strasbourg.
73. Rocznik Statystyczny GUS, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1987, 1993, 1997.
74. Rodziny osób niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1995.
75. Rosset E.: Rozwody, PWN, Warszawa.
76. Rószkiewicz M.: An attempt at evaluation of the economic and social factors - influence on the Polish population's fertility and mortality formation), Referat na Międzynarodową Konferencję Demographic Processes and the Socio-Economic Transformation in Central and Eastern European Countries, Jachranka, 8-11 czerwiec 1995.
77. Sfera społeczna w Polsce. Przesłanki rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, listopad 1997.
78. Sobol S.: Temat miesiąca: prasa kobieca, Raport Prasowy, nr 9, 1997.
79. Sobol S.: Temat miesiąca: prasa młodzieżowa, Raport Prasowy, nr 2, 1998.
80. Specyfika bezrobocia w Polsce (charakterystyka graficzna), Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998.
81. Spis Ludności i Mieszkań Metodą Reprezentacyjną 1995 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996.
82. Sprawozdanie podsumowujące pilotaż nowej procedury interwencji policyjnej wobec przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty", Komenda Główna Policji, Warszawa 1997.
83. Stan zdrowia ludności Polski w 1996 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997.
84. Statystyczny opis jakości życia 1990-1995, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997.
85. Stojanowska W.: Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1997.
86. Sytuacja demograficzna Polski - Raport 1995, Rządowa Komisja Ludnościowa, Centralny Urząd Planowania, Warszawa.
87. Sytuacja rodzin wiejskich, Materiały do Raportu o sytuacji polskich rodzin, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1998.
88. Szukiełojć-Bieńkuńska A.: Wskaźniki ubóstwa (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997.
89. Tendencje zmian struktur ludności, gospodarstw domowych i rodzin w latach 1988-1995, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998.
90. Trwanie życia i umieralność według przyczyn w 1996 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997.
91. Warunki życia gospodarstw domowych w latach 1995 i 1996 - stan, zagrożenia, perspektywy, Studia i Analizy Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997.
92. Warunki życia ludności w 1996 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1997.
93. Warunki życia ludności w 1997 r. Wstępna analiza wyników badania ankietowego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, marzec 1998.
94. Wieczorek M.: Demograficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwodów w Polsce, Monografie i Opracowania, Nr 325, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1990.
95. Wielkopostne i Wielkanocne tradycje Polaków - Sondaż, Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa, kwiecień 1998.
96. Wróblewska W.: Nastoletnie matki w Polsce - Studium demograficzne na podstawie badania: Ankieta Młodych Matek z 1988 r., Monografie i Opracowania, nr 340, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1991.
97. Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania w 1995 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, 1995.
98. Założenia zmian w systemie podatkowym w zakresie polityki prorodzinnej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
99. Zatoński W.: Rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce po roku 1988, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1996.
100. Zestawienie informacji na temat prasy kobiecej rozprowadzanej przez Ruch S.A., Warszawa 1998.
Dokumenty

© Departament Spraw Rodziny