PROGRAM "PRZECIW PRZEMOCY - WYRÓWNAĆ SZANSE"

Cele programu

1. Stworzenie instytucjonalnego (również w oparciu o system wolontariatu) systemu zapobiegania przemocy w rodzinie. System zakłada terapię, wspieranie ofiar przemocy, resocjalizację sprawców oraz profilaktykę.

2. Ukazanie kontekstu społecznego problemu i uzyskanie sprzymierzeńców na szczeblu krajowym i lokalnym do współpracy w przeciwdziałaniu przemocy.

Działania zaplanowane w ramach realizacji programu

1. Uruchomienie modelowych ośrodków realizujących programy pomocy rodzinie oraz młodzieży dotkniętej przemocą.

2. Organizowanie specjalistycznych szkoleń, mających na celu dostarczenie potrzebnej wiedzy i umiejętności specjalistom zajmującym się ofiarami i tam gdzie to możliwe, sprawcami przemocy.

3. Zwiększenie aktywności instytucji i osób w zakresie działań profilaktycznych przeciwdziałania przemocy domowej (szkolenia). Celem szkoleń jest zintensyfikowanie działań na rzecz zmiany nastawień społecznych wobec problemu przemocy oraz tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

4. Wydanie broszury definiującej problem i wskazującej metody postępowania w sytuacji kryzysu oraz miejsca uzyskania pomocy.

5. Dostarczenie organizacjom realizującym Program publikacji dotyczących zjawiska przemocy domowej.

Organizacje pozarządowe partnerujące w realizacji programu

1.Stowarzyszenie "MEDAR" z Bydgoszczy
2. Stowarzyszenie "Wyspa w Mieście" z Bielska Białej
3. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia
4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z Chełma
5. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny "Być Razem" z Cieszyna
6. Towarzystwo Pomocy "Dajmy Szansę" z Elbląga
7. Centrum Interwencji Kryzysowej PCK z Gdańska
8. Konwent Zakonu Ojców Bonifratrów z Konar
9. Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "OMEGA" z Koszalina
10. Stowarzyszenie Klub Abstynentów "DOM" z Krzywinia
11. Stowarzyszenie "JUVENES" z Nowego Sącza
12. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej z Płocka
13. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej z Poznania
14. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej ze Szczecina
15. Stowarzyszenie "ASLAN" z Warszawy

Historia realizacji programu

Program "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse" - jest inicjatywą Rządu Rzeczpospolitej Polskiej realizowaną przy współudziale United Nations Development Programme.

28 sierpnia 1997 r. został podpisany dokument programowy, w ramach którego dofinansowane zostały 3 organizacje pozarządowe, które utworzyły pierwsze ośrodki pomocy ofiarom przemocy.

Po wyborach parlamentarnych we wrześniu 1997 r. nowoutworzony rząd powołał urząd Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny, który przyjął odpowiedzialność za realizację Programu "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse" ze strony Rządowej.

Po rozpoznaniu sytuacji i wstępnej ocenie rozpoczętego Programu, ze względu na zastrzeżenia dotyczące jego realizacji oraz konieczność uzgodnienia jego założeń z polityką Rządu RP Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny przeprowadził nowelizację Programu zatwierdzoną przez Radę Programową w dniu 30 kwietnia 1998 r. Nowelizację Programu zatwierdziła Rada Ministrów 26 maja 1998 r.

Wszystkie działania odbyły się zgodnie z obowiązującym prawem polskim (Ustawa o zamówieniach publicznych z dn.10.06.1994r. Dz. U. Nr. 76 poz. 344) jak również z wymaganiami procedur ONZ (National Execution czyli "Wykonawstwo Krajowe").

Istotne zmiany wprowadzone do Programu polegały na rozszerzeniu jego działań na całą rodzinę, oraz na podjęciu zadań profilaktycznych wobec zjawiska przemocy domowej.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny w oparciu o decyzje Rady Programu podjął następujące kroki:
- poddał Program audytowi, który wykazał nieprawidłowości w przeprowadzeniu konkursu na wyłonienie organizacji pozarządowych do realizacji Programu.
- wykazał brak nadzoru nad realizacją zamierzeń programowych a także niedokładny nadzór w wykonywaniu obowiązków przez pracowników Biura Programu.
- zatrudnił pracowników Biura Programu.
- rozpisał konkurs na realizację Programu skierowany do organizacji pozarządowych.
- podpisał rewizję Programu zgodnie z wymaganiami UNDP.

Przeprowadzone konkursy miały ogólnodostępny i jawny charakter tzn. ogłaszane były w dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym. Wybór organizacji pozarządowych dokonywany przez niezależne komisje odbywał się na podstawie regulaminu konkursu i regulaminu komisji konkursowej, zatwierdzonych przez Radę Programu. Przebieg działań był przedstawiany wszystkim osobom i organizacjom zgłaszającym chęć udziału w konkursie.

Komisja wytypowała 9 organizacji pozarządowych do realizacji Programu oraz pulę rezerwową , w której znalazły się organizacje o bardzo dobrych programach nie zakwalifikowane z powodu braku środków. Po przedstawieniu Radzie Programu wniosku komisji konkursowej o objęcie programem większej ilości organizacji, podjęto decyzję o zwiększeniu ilości tworzonych ośrodków z 12 (9 wybranych w konkursie i 3 dofinansowanych w 1997r.) do 15. Środki finansowe na ten cel uzyskano dokonując przesunięć w budżecie Programu, które nastąpiły po rezygnacji z kredytów przeznaczonych w Programie na samopomoc byłych ofiar przemocy zdolnych do stworzenia przynoszącej dochód firmy. Decyzję o rezygnacji podjęto po uzyskaniu ekspertyz (prawnej i ekonomicznej), które wskazały na wysokie ryzyko tego rodzaju przedsięwzięcia w warunkach polskich oraz brak zabezpieczenia pieniędzy pochodzących z budżetu Państwa po przekazaniu ich do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej (SKOK). Oceniający specjaliści wskazali także na brak opracowania systemu pożyczek w ramach Programu.

W ramach przesunięć w budżecie Programu zrezygnowano także z wydawania podręcznika. Uznano, że w Polsce ukazało się wiele wartościowych publikacji dotyczących zarówno charakterystyki zjawiska, jak i terapii. Materiały o tej tematyce uczestnikom szkoleń w ramach Programu zostały udostępnione bezpłatnie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ograniczono również ilość egzemplarzy wydawanej broszury.

Procedura wyboru pracowników do Biura Programu odbyła się wedle zasad obowiązujących w ONZ. Ogłoszenia o naborze pracowników ukazały się w dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym, a proces selekcji przeprowadziła komisja składająca się z pracowników Przedstawicielstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny.

W trakcie realizacji Programu Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny anulował dwie umowy na realizację Programu. Spowodowane zostało to brakiem gwarancji samorządu lokalnego na współpracę w realizacji Programu oraz brakiem gwarancji na dalsze finansowanie Centrum Pomocy Rodzinie "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse". Organizacje, z którymi anulowano umowy to: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej z Poznania i Stowarzyszenie Terapii, Resocjalizacji i Profilaktyki "OMEGA" z Koszalina.
Za zgodą Rady Programu zostały podpisane umowy na realizację Programu z dwoma organizacjami, które brały udział w konkursie i znalazły się w puli rezerwowej (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "AGAPE" z Częstochowy i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z Zielonej Góry).Dokumenty

© Departament Spraw Rodziny