Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

          Niedawno Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej obchodziło jubileusz 30-lecia założenia. Jest to okazja do wspomnień o pierwszych krokach w kierunku powołania Stowarzyszenia oraz utworzenia Polskiej Federacji SRK. Pomysł związany z powołaniem do życia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zrodził się w Referacie Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej kierowanym wówczas przez Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin ks. Marka Smogorzewskiego. W Referacie zatrudnione było również małżeństwo Grażyny i Kazimierza Cieślików w charakterze diecezjalnych doradców życia rodzinnego. Jednym z pierwszych kroków ku realizacji pomysłu był wyjazd Krajowego Duszpasterza Rodzin ks. Kazimierza Kurka, ks. Marka Smogorzewskiego oraz pani Grażyny Cieślik na rodzinne seminarium do Austrii. Stamtąd delegacja przywiozła tamtejszy statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W gronie zaprzyjaźnionych osób rozpoczęliśmy prace nad jego adaptacją do polskich warunków.

          Pierwszego lipca 1989 r. w domu ks. biskupa ordynariusza Zygmunta Kamińskiego odbył się pierwszy zjazd przedstawicieli duszpasterstwa rodzin      z poszczególnych dekanatów. W czasie zjazdu wybrano zespół organizacyjny ds. opracowania projektu statutu Stowarzyszenia. Cztery miesiące później, dokładnie 14 listopada 1989 r. sąd wojewódzki w Płocku zarejestrował pierwsze w kraju Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

          Natychmiast po rejestracji zaczęliśmy tworzyć struktury Stowarzyszenia w terenie. Według założeń stowarzyszenie parafialne musiało liczyć, co najmniej osiem osób. Wśród zarejestrowanych kół znalazły się takie, których liczebność przekraczała pięćdziesiąt osób. Koła posiadały swój zarząd. Składał się on przynajmniej z sześciu osób; prezesa, wiceprezesa ds. organizacyjnych, wiceprezesa ds. programowych, sekretarza, skarbnika i rzecznika informacji. Koła wchodziły w skład zarządów dekanalnych a zarządy dekanalne w skład Zarządu Głównego. Obok Zarządu Głównego funkcjonowała Głowna Komisja Rewizyjna i Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna. Po roku pracy nasza organizacja liczyła już ponad 1000 członków. Zadowoleni z odniesionego sukcesu, w porozumieniu z Krajowym Duszpasterzem Rodzin ks. Kazimierzem Kurkiem, zaczęliśmy przenosić nasze doświadczenia na inne diecezje. Już niedługo, bo 20 kwietnia 1991r. powstało drugie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, tym razem w Diecezji Katowickiej. Na jego czele prawie od samego początku stoi Adam Wierzbicki.

          W roku 1992 rozpoczęliśmy przygotowania do Międzynarodowego Roku Rodziny, który obchodziliśmy dwa lata później. Istotnym wydarzeniem w tym czasie była zorganizowana przez Międzynarodową Unię Organizacji Rodzinnych sesja „Prawa stanowione rodzin”. Jeden dzień sesji, pod patronatem Płockiego Stowarzyszenia, odbywał się w Płocku. Do stolicy Mazowsza przybyło wtedy 13 delegacji zagranicznych. Następnego dnia byliśmy na audiencji u Prymasa Józefa Glempa.

          Podejmowane przez nas przedsięwzięcia pomagały nam w docieraniu do władz rządowych i pozytywnym załatwianiu naszych wewnętrznych potrzeb. Na przełomie roku 1992-93 odbyliśmy wizyty w ministerstwie –  u p. minister Lubery i u p. ministra Woźniaka.  21 lutego do nadwiślańskiego Grodu przybył sam wicepremier Henryk Goryszewski.  

          W latach 1992-93 dużo czasu poświęcaliśmy też wyjazdom do innych diecezji i tworzeniu w nich nowych stowarzyszeń. Wkrótce do grona SRK dołączyła diecezja częstochowska na czele z prezesem Stanisławem Kozubkiem i Stowarzyszenie Diecezji Sandomierskiej z prezesem Jurandem Lubasem. Pod koniec 1992r. powstało Stowarzyszenie Diecezjalne w Łomży na czele z prezesem Edwardem Odojewskim. 4 grudnia 1992r. wyruszyliśmy do diecezji legnickiej, następnie zakładaliśmy Stowarzyszenie w Diecezji Tarnowskiej         a w marcu w diecezji Łowickiej, którym najpierw kierował Stanisław Dziekoński a potem prezesem została dr Ewa Mańkowska i do tej pory pełni tę funkcję.

          Z informacjami na temat rozwoju stowarzyszeń docieraliśmy do prasy       i telewizji. Braliśmy udział w krajowych konferencjach poświęconych rodzinie   i obronie życia. 17 marca 1993r. uczestniczyliśmy w zjeździe rodzinnym w Paryżu. Rok 1993 owocował również ważnymi dla nas wydarzeniami krajowymi. 30 marca 1993r. w Płocku, dzięki inicjatywie radnych z SRK, powstała pierwsza w kraju Samorządowa Komisja do spraw Rodziny przy Radzie Miasta Płocka a trzy miesiące później – 8 czerwca 1993r. Rada ds. Rodziny przy Wojewodzie Płockim, również pierwsza w kraju.

          Dobre owoce rodziły kolejne pożyteczne inicjatywy, które dały początek Federacji. W dniu 22 maja 1993r. uczestnicy zorganizowanej przez SRKDP w Płocku, w Domu Technika, Międzynarodowej Konferencji Rodzinnej podjęli decyzję o powołaniu krajowej organizacji skupiającej funkcjonujące już Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Powołano wstępny zespół roboczy do opracowania statutu i zarejestrowania federacji. Na czele zespołu stanęli między innymi: Kazimierz Kapera, Kazimierz Cieślik, Maria Smereczyńska i mec. Henryk Zdzienicki. Istotne spotkanie powyższego Zespołu odbyło się 12 czerwca 1993 r. w Sekretariacie Episkopatu Polski. Atmosfera spotkania pomogła Zespołowi zintensyfikować prace organizacyjne.

          Płockie Stowarzyszenie również nie próżnowało. 19 czerwca zorganizowało nad jeziorem w Łącku imponujący festyn rodzinny, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób, a 29 sierpnia tegoż roku pierwsze dożynki diecezjalne, na które przyniesiono ponad 50 wieńców. Wraz z początkiem roku szkolnego, 10 września 1993r, Stowarzyszenie uruchomiło cykliczną audycję rodzinną w Katolickim Radiu Płock, również pierwszej katolickiej rozgłośni      w Polsce.

          8 listopada 1993r. Sąd Wojewódzki w Płocku zarejestrował Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich pod adresem: Płock, ul. Wieczorka nr 7. Do Federacji przystąpiły stowarzyszenia z następujących diecezji: Archidiecezja Białostocka, Archidiecezja Częstochowska, Diecezja Drohiczyńska, Archidiecezja Gdańska, Diecezja Gorzowska, Diecezja Kaliska, Diecezja Katowicka, Diecezja Kielecka, Archidiecezja Krakowska, Archidiecezja Lubelska, Diecezja Łomżyńska, Diecezja Łódzka, Diecezja Pelplińska, Diecezja Płocka, Diecezja Szczecińsko-Kamieńska, Diecezja Tarnowska, Diecezja Toruńska, Liga Małżeństwo-Małżeństwu, Stowarzyszenie Nazaret, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Koszalinie, SRK w Kcyni.  Następnego dnia, a więc 9 listopada przedstawicieli Federacji przyjął na  audiencji Prymas Józef Glemp.

Czas tworzenia Federacji to czas wspólnych zmagań, wysiłków i współpracy wielu osób. Warto je odnotować i zachować w serdecznej pamięci.  

Do znaczących osób Federacji należą lub należeli; Tomasz Bogucki, Piotr Bosiacki, Grzegorz Buszko, Danuta Chojnacka, Zbigniew Cichoń, Grażyna Cieślik, Kazimierz Cieślik, Stanisław Dziekoński, Waldemar Furmanek, Henryk Góra, Sławomir Kahl, Kazimierz Kapera, Elżbieta Kaufman-Suszko, Stanisław Klimek, Wojciech Kowalczyk, Anna Kozera, Stanisław Kozubek, Lechowicz Maria, Tadeusz Lewandowski, Ewa Mańkowska, Józef Mielczarek, Henryk Mikołajczyk, Stefan Mikuła, Janusz Modrzejewski, Edward Odojewski, Urszula Pilarska, Krzysztof Rumieniecki, Zofia Świerczewska, Marek Skrzypiński, Maria Smereczyńska, Anna Sobecka, Grażyna Sołtyk, Piotr Stanke, Witold Stępniewski, Mirosław Swoszowski, Kazimierz Tabor, Beata Waluś, Adam Wierzbicki, Henryk Zdzienicki, Witold Żukowski, Izydor Strus.

Pierwsze zebranie wyborcze odbyło się 27 listopada 1993r w Chylicach k. Warszawy. Wówczas został wybrany zarząd Federacji. Funkcję prezydenta objął Kazimierz Kapera. Sekretarzem Generalnym został Kazimierz Cieślik, rzecznikiem informacji Maria Smereczyńska, Poza tym do zarządu weszli Stefan Mikuła – wiceprezes ds. organizacyjnych, Henryk Zdzienicki – wiceprezes ds. programowych i  Adam Wierzbicki – skarbnik. Warto w tym miejscu dodać, że Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, zarejestrowana w płockim sądzie właśnie w Płocku przez dwa lata miała swą siedzibę a biuro Federacji prowadziła Anna Kozera.

          Program Federacji ustalono podczas zebrania Zarządu Federacji w dniu 15 grudnia 1993r.  Natomiast w Sulejówku w dniach 16 – 17 stycznia 1994 r. odbyła się Rada Prezesów. W całości była poświęcona organizacji Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Wśród wiodących tematów należy wymienić: opracowanie wzorcowego STATUTU i udostępnienie go wszystkim stowarzyszeniom. Ogłoszenie konkursu na pieczęć okrągłą, opracowanie logo Federacji oraz promocje parafialne Karty Praw Rodziny.

          9 marca 1994r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowego Kongresu Rodzinnego. Uszczegółowiono wówczas wyjazd na konferencję rodzinną do Paryża. Kazimierz Cieślik uzyskał wtedy od biskupa Kondrusiewicza upoważnienie do reprezentowania na Kongresie katolickich rodzin z Białorusi. Wyjazd do Paryża nastąpił 18 marca 1994 r.

          Kolejne posiedzenie zarządu Federacji odbyło się w Płocku 15 kwietnia 1994 roku. Grażyna i Kazimierz Cieślikowie propagowali w tym czasie ideę SRK w I programie telewizji polskiej a następnie prowadzili prelekcję o tematyce rodzinnej w Bielsku Białej.

          Nie ustawała też współpraca z innymi diecezjami i pomoc w organizacji kolejnych struktur rodzinnych. Owocnym okazał się np. wyjazd członka zarządu Czesława Sikorskiego 23 kwietnia 1994r. do diecezji legnickiej połączony z organizacją stowarzyszenia w diecezji.  Budująca była życzliwość biskupa Rybaka, a później serdeczność, której doświadczyliśmy w diecezji sandomierskiej i łowickiej. O bliskości i wzajemnej współpracy świadczą też przyjazdy członków innych Stowarzyszeń do naszej diecezji. 27 sierpnia 1994r. gościli u nas przedstawiciele diecezji sandomierskiej, 20 października delegacja z Białegostoku, a 18 stycznia 1995r. z Zamościa.  My odwiedziliśmy 30 listopada Leszno a 3 grudnia Łowicz.

          Kolejne miesiące otwierały nowe perspektywy –  24 września 1994r. na Jasnej Górze podczas  Rady Prezesów i 4 marca 1995r. w Warszawie w trakcie organizowanego przez Solidarność i Federację dużego Kongresu Rodzinnego.

          Wkrótce nastąpiły zmiany. Federacja otworzyła nowy rozdział. W czasie posiedzenia Rady Prezesów w Konstancinie, w dniu 11 marca 1995 r. zapadła decyzja o przeniesieniu siedziby Federacji SRK do Warszawy. Skończył się dwuletni okres rozwoju Federacji w Płocku, ale nie zamknęła się przestrzeń dla wspólnych działań. Po dwóch latach od tego momentu, a więc w roku 1997  Prezes SRK DP – Kazimierz Cieślik  objął funkcję wiceprezesa Federacji. Wejście w nową przestrzeń aktywności poszerzyło krąg zainteresowań i możliwości nie tylko Prezesa ale także Stowarzyszenia.

                                       Opracowali:      Regina Ziarko-Podlaska

                                                                     Kazimierz Cieślik