INFORMACJA Z OBRAD VI WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO RADY PREZESÓW PFSRK – ZAKOPANE, 15-16 STYCZNIA 2011 ROKU

VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Rady Prezesów PFSRK odbyło się w dniach 15-16 stycznia 2010 r. w Zakopanem, w Domu Rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski – ?Księżówka?.
W Zgromadzeniu uczestniczyło 18 Prezesów diecezjalnych Stowarzyszeń Rodzin Katolickich oraz zaproszeni goście, w tym Ks. prof. dra hab. Jan Machniak – dyr. Instytutu Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który wygłosił wykład formacyjnego nt. ?Sługa Boży Jerzy Ciesielski – mąż, ojciec rodziny, naukowiec?.

Sprawozdanie Zarządu

W trakcie Zgromadzenia Zarząd przedstawił najważniejsze działania, podejmowane w minionej kadencji w latach 2007 – 2010, w tym m. in.:

 • udział w IV Międzynarodowym Kongresie Rodzin ? Warszawa, 11-13 maja 2007 r.;
 • apel do Marszałka Sejmu Marka Jurka ws. zagwarantowania w art. 38 Konstytucji RP ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci;
 • analiza pisma otrzymanego z Klubu ?Fides et Ratio? (Kraków), ws. współpracy z PFSRK w zakresie rozpowszechniania listu tego Klubu do Ministerstwa Edukacji Narodowej, dot. petycji o podjęcie działań celem uniemożliwienia rozpowszechniania  środków antykoncepcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
 • analiza opracowania pt. ?Projekt polityki rodzinnej? autorstwa podsekretarza stanu Kluzik – Rostkowskiej;
 • rozmowy z Ks. Kard. Stanisławem Dziwiszem – Metropolitą Krakowskim, dotyczące Jego wsparcia
  w sprawie ubiegania się PFSRK o asystencję kościelną;
 • przyjęcie Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej w Sosnowcu
  w poczet członków PFSRK (wrzesień 2007 r.);
 • przyjęcia SRK Diecezji Świdnickiej w poczet członków PFSRK (2009 r.);
 • zebranie ok. 700 podpisów w ogólnopolskiej akcji pod projektem ustawy przywracającej Święto Trzech Króli (6 stycznia) jako dzień wolny od pracy (projekt tej ustawy wraz z ok. 500 tys. podpisów został złożony w Sejmie, lecz wówczas Sejm nie przyjął tej ustawy);
 • zorganizowanie Jubileuszu XV-lecia utworzenia PFSRK w dniu 8 listopada 2008 r. w Krakowie – Łagiewnikach oraz przygotowanie wydawnictwa książkowego z tej okazji;
 • podjęcie stanowiska ws. prawnego uregulowania kwestii bioetycznych w zakresie praktyk zapłodnienia
  ?in vitro?, tj. poprzez ustawowy zakaz tej metody zapłodnienia oraz propagowanie naprotechnologii jako sposobu leczenia niepłodności (2009 r.);
 • skompletowanie dla potrzeb Rady ds. Rodziny w KEP dokumentów z zakresu polityki prorodzinnej
  z kadencji parlamentarnej w latach 1997-2001, w tym ?Programu polityki prorodzinnej Państwa? opracowanego przez zespół międzyresortowy z udziałem przedstawicieli PFSRK, jako sygnatariusza AWS;
 • udział przedstawicieli PFSRK (Kazimierz Kapera Maria Smereczyńska) jako konsultorów w pracach Rady ds. Rodziny KEP (m. in. udział w jej posiedzeniu  w dniach 18-19 maja 2009 r..);
 • podjęcie stanowiska w sprawie poparcia prorodzinnej inicjatywy ustawodawczej dot. zmian w ustawie
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, w którym dotychczasowy przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 uznano jako dyskryminujący rodzinę;
 • list do kapłanów ? na adres Przewodniczącego KEP Abpa Józefa Michalika ?  z okazji rozpoczętego  Roku Kapłańskiego w Kościele Katolickim (czerwiec 2009 r.);
 • propagowanie dokumentu KEP pt. ?Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie?, przygotowanego przez Radę ds. Rodziny i przyjętego na 348. Zebraniu Plenarnym KEP w Łomży w dniu 19 czerwca 2009 r. (opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmujące nauczanie Kościoła Katolickiego w zakresie małżeństwa i rodziny, przedstawione w świetle najważniejszych dokumentów Magisterium Kościoła);
 • udział w medialnej dyskusji ws. problematyki dotyczącej Alicji Tysiąc, której 10 lat temu  lekarze odmówili przerwania ciąży, a po urodzeniu dziecka ww. odwołała się do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
 • wydanie opinii dotyczącej zmian w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 lipca 2008 r. ws. kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 839), które dla osób kierujących pielgrzymką wprowadziły wymóg ukończenia odpłatnego szkolenia w woj. ośrodku ruchu drogowego, w zakresie kierowania ruchem drogowym (wymogi obarczone wadą prawną);
 • podjęcie uchwały ws. przyjęcia oświadczenia dot. poszanowania krzyża chrześcijańskiego (styczeń 2010 r.);
 • opracowanie programu dotyczącego powołania diecezjalnych Akademii dla Rodziny, jako formy edukacji małżeństw i rodzin w zakresie chrześcijańskiej nauki o rodzinie;
 • list do Marszałka Sejmu RP  z dnia 1 marca br. ws. apelu dotyczącego  sprzeciwu wobec projektowanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • spotkania robocze i korespondencja z przedstawicielami hierarchii Kościoła.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe stwierdzając, że zostało ono sporządzone poprawnie, tj. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz postanowieniami Statutu PFSRK. Zdarzenia finansowe uznano jako prawidłowo zarachowane oraz sprawdzone pod względem rachunkowym i merytorycznym. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybór nowych władz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Prezydentem PFSRK,  na lata 2011 – 2014  w głosowaniu tajnym został wybrany

dr Kazimierz Kapera – SRK Arch. Krakowskiej

Do Zarządu PFSRK wybrano następujące osoby:

Edward Odojewski – SRK Diec. Łomżyńskiej
Elżbieta Kauffman-Suszko – SRK Arch. Białostockiej
Maria Smereczyńska – LMM Warszawa
Mirosław Swoszowski – SRK Diec. Tarnowskiej
Sławomir Kahl – SRK Diec. Legnickiej
Tadeusz Lewandowski – SRK Diec. Bydgoskiej
Kazimierz Urbaniak – SRK Diec. Płockiej
Renata Szopa – SRK Diec. Sosnowieckiej

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

Jurand Lubas – SRK Diec. Sandomierskiej
Witold Stępniewski – SRK Arch. Lubelskiej
Janusz Maszkowski – SRK Arch. Częstochowskiej
Ewa Mańkowska – SRK Diec. Łowickiej
Władysław Ciemnicki- SRK Arch. Łódzkiej.

Podstawowe wytyczne i główne kierunki działalności PFSRK na lata 2011 – 2014;

przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia PFSRK w styczniu 2011 r. :

 • propagowanie społecznej nauki Kościoła Katolickiego;
 • inspirowanie małżeństw i rodzin do życia Ewangelią oraz łaską płynącą z sakramentu małżeństwa;
 • realizacja programu formacyjno – szkoleniowego dla SRK;
 • propagowanie katolickiego poradnictwa rodzinnego w myśl Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin;
 • promocja problematyki rodzinnej poprzez dni rodziny, kongresy, konferencje i w środkach społecznego przekazu;
 • wdrażanie polityki prorodzinnej w pracach samorządu terytorialnego;
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci;
 • podejmowanie działań na rzecz ustawowego zakazu metody zapłodnienia ?in vitro? oraz propagowanie naprotechnologii;
 • ochrona rodzin i małżeństw przed patologiami i demoralizacją oraz podejmowanie działań w kierunku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy;
 • zajmowanie stanowisk w ważnych sprawach publicznych i narodowych;
 • aktywny udział w czynnościach i kampaniach wyborczych;
 • działalność wydawnicza oraz dokumentowanie działalności SRK;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi;
 • podejmowanie programów i zadań państwowych;
 • rozwój działań w kierunku organizacji Akademii dla Rodziny;
 • udział w uroczystościach beatyfikacyjnych polskich kandydatów na ołtarze;
 • prowadzenie informacji internetowej dla potrzeb SRK;
 • udział w pracach Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski;
 • udział w VII Spotkaniu Rodzin w Mediolanie w 2012 r.