1. W dniach 13-15 stycznia 2023 r. w Domu Rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski (KEP) „KSIĘŻOWKA” w Zakopanem obradowała Rada Prezesów Polskiej Federacji SRK, z udziałem delegatów 12 diecezjalnych SRK oraz zaproszonych gości: JE Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka – ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej – członka Komisji ds. Rodziny KEP,  Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego – wybitnego biblisty i teologa, laureata nagrody im. J. Ratzingera w 2014 r. (tzw. Nobel teologiczny), Tomasza Pituchy – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Rodziny a także kilku diecezjalnych Asystentów kościelnych SRK. Obradom przewodniczył prezes PFSRK Kazimierz Kapera.

2. Zarząd złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w 2022 r. Wśród istotnych działań należy odnotować owocne spotkanie Zarządu i Rady Prezesów w Płocku, które odbyło się w dniach 3-5 czerwca w Domu Pielgrzyma Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w połączeniu z konferencją naukową nt. Dziedzictwa społecznego bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego, współorganizowaną przez Wydział Studiów n/Rodziną UKSW oraz Wydział Badań Historycznych IPN w Warszawie. Omówiono także sprawy dotyczące działań SRK w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, obrony wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej oraz zapowiedzi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki utworzenia narodowego programu edukacyjno-wychowawczego, w tym wprowadzenia do szkół nowych przedmiotów, a także współpracy Federacji w tych działaniach. W odniesieniu do ww. sprawozdań
i bieżących zadań Federacji, JE Ks. Bp Grzegorz Kaszak zachęcił do dalszych działań na rzecz obrony ww. wartości i udziału w życiu publicznym, ze wskazaniem sposobów pozyskiwania środków finansowych na te cele oraz zwrócił uwagę na niektóre aspekty działania państwowej komisji ds. pedofilii, której skuteczność bywa często ograniczona wskutek braku pełni uprawnień formalno-prawnych.

3. Celem przybliżenia nauczania Stolicy Apostolskiej oraz oceny jej wierności, Ks. Prof. W. Chrostowskiwygłosił referat nt. Wierność nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI. W części I podjął próbę  podsumowania wspólnego pontyfikatu obu papieży, który dopełnił się dopiero z odejściem Benedykta XVI, wydając dla świata owoce wiary i odwagi w jej wyznawaniu oraz świadectwo miłości Boga do ludzi. Poprzez przypomnienie haseł papieskich pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, Ks. Prof. wskazał na ich nieprzypadkową kolejność programową, która na niemal 27 lat wyznaczyła konsekwentną drogę do moralnej i religijnej odnowy Kościoła i Narodu, w tym poprzez: błaganie Jana Pawła II o odnowienie oblicza tej ziemi (1979 r.); przypomnienie, że Chrystus do końca nas umiłował (1987 r.); odwołanie się do Dekalogu (1991 r.); wołanie i niepokój o potrzebę ładu moralnego i ludzi sumienia w obliczu tendencji do programowej laicyzacji, ataków na Kościół i ośmieszania wiary (1995 r.); pouczenie parlamentarzystów, że nie ma solidarności bez miłości (1999 r.). Nauka ta była kontynuowana przez Benedykta XVI, który błagał Polaków, aby trwali mocni w wierze i nie dali się zwieść, potwierdził jednoznacznie że jedyną drogą zbawienia jest Jezus Chrystus oraz dał świadectwo, że wierzy w Kościół Chrystusowy. W części II referatu Prelegent skupił się na analizie niebezpieczeństwa horyzontalizacji Kościoła w wymiarze doczesnym. Za Benedyktem XVI wskazał m.in. na konieczność podniesienia poziomu katechizacji dzieci i młodzieży. Podkreślił też potrzebę odnowienia chrześcijańskiego oblicza Europy, przytaczając pisemne świadectwo Benedykta XVI, że Jedyną drogą zbawienia jest Jezus Chrystus, a wiara musi wyrażać się nie tylko poprzez mówienie o niej, ale też rozmowę z Bogiem i słuchanie Go. Należy przy tym pamiętać, np. poprzez pryzmat pandemii Covid-19, że autorytet Państwa nie może górować nad autorytetem Kościoła, który musiał wówczas na podstawie rozporządzeń rządowych zamykać wiernym drzwi do świątyń.Ks. Prof. przestrzegał, że należy unikać antyświadectwa, wg którego szerzy się często diabelski model katolików wierzących, ale niepraktykujących, lecz głosić biblijną naukęo fundamentach wiary (hebr. amunne), czyli zawierzenie Bogu podczas przejścia przez ciemną dolinę życia.  Nie można jednocześnie ulegać wpływom nauczania tzw. judaizmu rabinistycznego, który odrzucał Krzyż jako symbol zbawienia
i stanowił wątpliwe oświetlenie dziejów człowieka, przy czym wiara w Jezusa potrzebuje przecież rozumu i ciągłego zawierzania Mu. Ks. Prof. podsumował, że Kościół Chrystusowy jest jeden i poza nim nie ma zbawienia, a w obliczu procesu odnowy Europy należy walczyć o jego dar nadziei, aby nie popadać
w beznadziejność, w ramach której Europejczycy mieliby nie tylko za co żyć, lecz także po co żyć, dostępując sensu życia poprzez wiarę.

4. W sobotę 14 stycznia br. uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem JE Ks. Bp Grzegorza Kaszaka, który w homilii poruszył zagadnienia związane z postawą apostolstwa na rzecz rodziny, uczestnictwie w życiu religijnym i państwowym. Na zakończenie liturgii sekretarz generalny Federacji Edward Odojewski przekazał w imieniu Zarządu życzenia noworoczne dla wszystkich SRK, wskazując m.in. na Blask Prawdy o Objawieniu Pańskim (Veritatis Splendor), potrzebę uwzględniania nauki Kościoła w codziennym życiu (In omnibus Christus), w odniesieniu do nauczania Jana Pawła II
i Benedykta XVI, abyśmy nie lękali się i trwali mocno w wierze oraz nie dali się zwieść, a poszukiwanie Prawdy było ważniejsze niż kpiny pozornie inteligentnego świata,  a wszystkie  rodziny polskie żyły wielką tajemnicą wiary. Spotkanie zakończyło wieczorne wspólne kolędowanie.

5. W niedzielę 15 stycznia br. odbyło się spotkanie z Tomaszem Pituchą – Pełnomocnikiem MEiN ds. Rodziny, wicedyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Pan Pełnomocnik poinformował o utworzeniu Działu Nauki o Rodzinie w ramach polskiego systemu szkolnictwa oraz działaniach na rzecz wychowania młodego pokolenia. Zaprezentował w tym celu jeden z numerów wydawnictwa MEiN pn. Wychowujmy – dwumiesięcznika dla dorosłych, które podejmuje temat propagowania fachowej wiedzy o metodach
i procesach wychowawczych oraz ich planowania – tym razem o wychowaniu poprzez promocję czytania. Poinformował o utworzeniu Centrum Aktywizacji Seniorów, któregocelem jest wpływanie na wychowanie wnuków oraz uruchomieniu programu Vektory życia, skierowanego m.in. do organizacji pozarządowych, celem ich wsparcia w działaniach wychowawczych. Podkreślił, że ww. inicjatywy mają służyć polskiemu modelowi polityki rodzinno-wychowawczej, do której wspieraniazachęcił Federację.

 Edward Odojewski – Sekretarz Generalny PFSRK