English, Deutsch, Française

Od roku 1989 na terenie całej Polski, w poszczególnych diecezjach zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które w roku 1993 utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Wszystkie stowarzyszenia i federacja są rejestrowane we właściwych sobie sądach na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Zostały one uznane przez Księży Biskupów – Ordynariuszy danych diecezji i mają Asystentów Kościelnych.

Inspiracją do tworzenia formalnych struktur zrzeszających świeckich katolików była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła (szczególnie w „Humanae vitae”).

Są nimi:

 • umacnianie instytucji małżeństwa
 • kształtowanie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa
 • wcielanie nauki Kościoła Katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa

Działalność stowarzyszeń realizuje się w dwóch głównych nurtach:

 • pracy formacyjnej – nieustannego samokształcenia poprzez pogłębianie nauki Kościoła,
  dyskusje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów
  Kościoła Katolickiego

 • aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim na
  terenie działania danego stowarzyszenia, a także poprzez federację na
  terenie całej Polski.

Podstawowymi jednostkami tworzącymi Diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są Koła Parafialne, które:

 • prowadzą parafialne domy kultury, katolickie przedszkola, szkoły, świetlice – także dla dzieci niepełnosprawnych, poradnie rodzinne wraz z nauczaniem metod naturalnego planowania rodziny

 • pomagają rodzinom w trudnej sytuacji

 • organizują tematyczne spotkania, sympozja dla pogłębienia wiary i wiedzy swoich członków

 • zabierają publicznie głos w rozmaitych sprawach dotyczących życia rodzinnego i społecznego,
  wychowania młodego pokolenia itd., domagając się respektowania katolickiego systemu wartości.

Coraz więcej członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich włącza się aktywnie w organizowanie życia społecznego, kandydując w wyborach do struktur samorządowych i parlamentarnych.

Dla pełnej i skutecznej realizacji wspomnianych wyżej zadań i celów statutowych w roku 1993 stowarzyszenia utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Głównym jej zadaniem jest reprezentowanie rodzin katolickich wobec instytucji życia politycznego , społecznego i gospodarczego, a także występowanie do właściwych organów z propozycjami uregulowań prawnych.

Szczególne kierunki działań Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich to:

 • kształtowanie życzliwych postaw wobec małżeństwa i rodziny poprzez instytucje życia publicznego i gospodarczego,

 • działania na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka

 • występowanie w obronie praw i wartości rodziny oraz zabieganie o jej godność

 • zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz programach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych

 • wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci i młodzieży

 • dążenie do powszechnej akceptacji Karty Praw Rodziny sformułowanej przez Stolicę
  Apostolską oraz do jej pełnego respektowania przez wszystkie władze i
  instytucje krajowe i międzynarodowe.

Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich może zostać osoba pełnoletnia dająca gwarancje realizacji celów i zadań stowarzyszenia poprzez właściwą postawę moralną w życiu osobistym i publicznym.

W celu włączenia się do pracy w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich należy zgłosić się do najbliższego Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich lub Zarządu Głównego Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

O trybie tworzenia Kół Parafialnych Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich można informować się w Zarządzie Głównym Diecezjalnego SRK.

Kontakt z Zarządem Głównym SRK ułatwi także Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej.