Warszawa, 05.09.2014 r.

Wezwanie

Jako przedstawiciele ogólnopolskich organizacji prorodzinnych, zebrani w dniu 5 września 2014 r. w Warszawie, sprzeciwiamy się ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet.

Zwracamy się do parlamentarzystów o odrzucenie ustawy ratyfikacyjnej, a do społeczeństwa obywatelskiego o aktywne oddziaływanie na posłów i senatorów w tym kierunku.

Doceniamy konieczność zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet i mężczyzn, stwierdzamy jednak, że w konwencji nie chodzi o rozwiązanie tego problemu. Pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza ona do wymuszenia zmian społecznych, niszczących małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci i pozytywną tradycję.

Konwencja Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

  • bazuje na ideologii gender, a jej ratyfikacja narusza art. 25 ust. 2 Konstytucji  RP, który zobowiązuje władze publiczne do bezstronności w sprawach światopoglądowych i filozoficznych;
  • zbudowana jest na aksjologii, która w istotnych punktach jest sprzeczna z założeniami Konstytucji RP, gdyż uznaje tradycję, dorobek cywilizacyjny, rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo za potencjalne źródło opresji, które powinno zostać wykorzenione;
  • narzuca genderową definicję płci, która wprowadziłaby zamęt do polskiego systemu prawnego, a zwłaszcza prawa rodzinnego;
  • przewiduje wprowadzenie do programów nauczania treści, które w polskim społeczeństwie są nieakceptowane (m.in. nauczanie o niestereotypowych rolach płciowych) oraz sprzeczne z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP, który przyznaje rodzicom prawo do decydującego wpływu na kształt edukacji ich dzieci;
  • poprzez międzynarodowy system monitorowania realizacji konwencji tworzy mechanizm mogący służyć wywieraniu nacisku na Polskę w kierunku akceptacji rozwiązań nacechowanych ideologicznie.

Problematyka przeciwdziałania przemocy domowej jest w Polsce przedmiotem rozbudowanej regulacji ustawowej. Nie istnieją obecnie jakiekolwiek względy prawne czy społeczne, które usprawiedliwiałby przyjęcie kolejnej, kosztownej regulacji w tej mierze.

Halina Szydełko Krajowy Zarząd Akcji Katolickiej

Ewa Kowalewska Forum Kobiet Polskich

Kazimierz Kapera Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Paweł Wosicki Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Zbigniew Połoniewicz Katolickie Stowarzyszenie  „Civitas Christiana”

Karolina i Tomasz Elbanowscy, Małgorzata Lusar Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

Joanna Krupska Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Zbigniew Barciński Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” Koalicja dla Rodziny

Jakub Bałtroszewicz Fundacja „Jeden z Nas”

Tomasz Bilicki Centrum Służby Rodzinie

Jacek Sapa Fundacja Narodowego Dnia Życia

Sławomir Skiba „Polonia Christiana”

Antoni Szymański Kapituła Nagrody Pro Ecclesia et Populo

Tomasz Kancelarczyk Fundacja Małych Stópek