Raport o sytuacji polskich rodzin


Wprowadzenie
ROZDZIAŁ 1. Demograficzna struktura rodzin
1.1 Demograficzny obraz ludności i rodziny w latach 1989-1996
1.2 Przewidywane zmiany w stanie i strukturze ludności Polski do 2020 roku
1.3 Procesy demograficzne w latach 1989-1996
   1.3.1 Wzorce tworzenia rodzin
   1.3.2 Wzorce rozpadu małżeństw
1.4 Wzorce płodności i dzietności w Polsce
   1.4.1 Liczba i struktura urodzeń
   1.4.2 Urodzenia pozamałżeńskie
   1.4.3 Kalendarz urodzeń
   1.4.4 Urodzenia według kolejności
   1.4.5 Uwarunkowania zmian płodności kobiet
1.5 Wnioski

ROZDZIAŁ 2. Kondycja finansowa i mieszkaniowa rodzin
2.1 Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych
   2.1.1 Aktywność zawodowa i bezrobocie
   2.1.2 Świadczenia społeczne jako podstawowe i uzupełniające źródło dochodów
   2.1.3 Aktywność rodzin w pozyskiwaniu dodatkowych dochodów
   2.1.4 Poziom i dynamika dochodów
2.2 Wydatki i struktura spożycia
   2.2.1 Wydatki realne gospodarstw domowych
   2.2.2 Wydatki na żywność
   2.2.3 Stałe opłaty mieszkaniowe
   2.2.4 Wydatki sztywne
   2.2.5 Zasobność gospodarstw domowych
   2.2.6 Wydatki związane z kształceniem dzieci
   2.2.7 Wydatki na kulturę i wypoczynek
2.3 Sytuacja mieszkaniowa
2.4 Rozwiązania prorodzinne w systemie podatkowym
2.5 Strefa ubóstwa w 1996 roku
   2.5.1 Zasięg sfery ubóstwa
   2.5.2 Czynniki warunkujące ryzyko popadania w ubóstwo
   2.5.3 Trwałość ubóstwa
2.6 Wnioski

ROZDZIAŁ 3. Zdrowie rodziny
3.1 Stan zdrowia ludności Polski
3.2 Problem niepełnosprawnych w rodzinie
3.3 Opieka zdrowotna
3.4 Opieka nad matką i dzieckiem
3.5 Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą
3.6 Opieka zdrowotna osób starszych
3.7 Alkoholizm jako choroba społeczna
3.8 Wnioski

ROZDZIAŁ 4. Dzieci i młodzież
4.1 Wprowadzenie
4.2 Wartości i autorytety młodych
4.3 Formy spędzania wolnego czasu
4.4 Stowarzyszenia wychowawcze
4.5 Problemy dziecka
   4.5.1 Dzieci z trudnościami w nauce
   4.5.2 Dzieci i młodzież niepełnosprawna
   4.5.3 Dzieci zdolne
   4.5.4 Nieprzystosowanie społeczne
4.6 Problemy młodzieży
   4.6.1 Kontynuacja nauki
   4.6.2 Bezrobocie
   4.6.3 Ciąże nastolatek
4.7 Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży
   4.7.1 Przemoc w rodzinie
   4.7.2 Agresja i grupy przestępcze
4.8 Patologie społeczne
   4.8.1 Przestępczość
   4.8.2 Alkoholizm, nikotynizm i narkomania
   4.8.3 Prostytucja nieletnich
   4.8.4 Samobójstwa
4.9 Wnioski

ROZDZIAŁ 5. Kultura i media a rodzina
5.1 Kultura dla rodziny
   5.1.1 Wnioski
5.2 Media
   5.2.1 Wstęp
   5.2.2 Prasa
   5.2.3 Prasa a rodzina
   5.2.4 Obraz kobiety w prasie
   5.2.5 Prasa dla młodzieży
5.3 Polskie media elektroniczne wobec problemu rodziny
   5.3.1 Stan prawny
   5.3.2 Skargi
   5.3.3 Opinia publiczna, stowarzyszenia widzów i radiosłuchaczy
   5.3.4 Wpływ programu telewizyjnego na kondycję moralną rodziny
   5.3.5 Internet
   5.3.6 Media a prawo

ROZDZIAŁ 6. Prawo a rodzina
6.1 Rodzina w prawie polskim
   6.1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   6.1.2 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
   6.1.3 Inne regulacje prawne
6.2 Akty prawa międzynarodowego
   6.2.1 Konwencja o Prawach Dziecka
   6.2.2 Europejska Karta Społeczna
6.3 Inne dokumenty
   6.3.1 Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej
6.4 Sytuacja kobiet w Polsce
   6.4.1 Zobowiązania międzynarodowe
   6.4.2 Instytucje rządowe związane z problemami kobiet i rodziny
   6.4.3 Równość wobec prawa
   6.4.4 Kobiety w prawie pracy
   6.4.5 Ochrona macierzyństwa
   6.4.6 Udział w rynku pracy
   6.4.7 Bezrobocie
   6.4.8 Uczestnictwo w życiu publicznym
   6.4.9 Opinia publiczna
   6.4.10 Problem dyskryminacji kobiet
   6.4.11 Równy status kobiet i mężczyzn
   6.4.12 Pozarządowe organizacje kobiece

PODSUMOWANIE

ZAŁĄCZNIKI
   Załączniki do rozdziału 1
   Załączniki do rozdziału 2
   Załączniki do rozdziału 3

BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWEDokumenty

© Departament Spraw Rodziny